Algemene voorwaarden Van Buuren Advocatuur

 1. Van Buuren Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het uitoefenen van de advocatenpraktijk.
 2. Alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Buuren Advocatuur. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht en overige werkzaamheden die door Van Buuren Advocatuur word(t)(en) uitgevoerd.
 4. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op ieder die voor Van Buuren werkzaam is, althans op ieder die door Van Buuren Advocatuur voor een opdracht of werkzaamheden wordt ingeschakeld, alsmede op alle (overige) rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of die verband houden met de opdracht.
 5. De aanvaarde opdracht heeft een inspanningsverplichting van Van Buuren Advocatuur tot gevolg, geen resultaatverplichting. Van Buuren Advocatuur zal zich bij de uitvoering van de door haar ontvangen opdrachten als goed opdrachtnemer gedragen.
 6. Opdrachten worden door Van Buuren Advocatuur uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en/of de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
 7. Zonder daartoe andersluidende afspraken te hebben gemaakt brengt Van Buuren Advocatuur voor haar werkzaamheden bij de opdrachtgever honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting in rekening. Behoudens andere afspraken zal in principe maandelijks worden gedeclareerd.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de bestede tijd, welke wordt vermenigvuldigd met het voor de betreffende opdracht van toepassing zijnde uurtarief. De hoogte van uurtarief wordt onder meer bepaald aan de hand van het door Van Buuren Advocatuur periodiek vast te stellen uurtarief, de spoedeisendheid en/of ingewikkeldheid van de zaak en het financiële belang.
 9. Ter dekking van de kantoorkosten wordt een forfaitair bedrag van 6% van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 10. Verschotten betreffen de kosten die Van Buuren Advocatuur ter uitvoering van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever heeft gemaakt. Tot de verschotten behoren onder meer griffierechten, deurwaarderskosten en kosten voor het nemen van uittreksels.
 11. Het staat Van Buuren Advocatuur te allen tijde vrij om van een opdrachtgever te verlangen dat voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot wordt betaald. Het voorschot zal met de einddeclaratie worden verrekend.
 12. Declaraties van Van Buuren Advocatuur dienen binnen 10 dagen na dagtekening van de betreffende declaratie te worden voldaan, bij gebreke waarvan Van Buuren Advocatuur gerechtigd is om zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen.
 13. Voorts wordt bij niet tijdige betaling van declaraties aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke kosten. De hoogte daarvan bestaat uit de daadwerkelijk gemaakte kosten die verband houden met de invordering van declaraties door Van Buuren Advocatuur met een minimum van 15% van de hoofdsom.
 14. Ingeval een opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen ten opzichte van Van Buuren Advocatuur, is laatstgenoemde gerechtigd om de werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, of te staken. De gevolgen daarvan komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het niet aanvangen, opschorten, of staken van de werkzaamheden laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
 15. Opdrachtgever is steeds gehouden de voor de uitvoering van de opdracht naar het oordeel van Van Buuren Advocatuur noodzakelijke gegevens en/of informatie aan te leveren, waarbij opdrachtgever instaat voor de juistheid van deze gegevens. Indien laatstgenoemde hier niet aan voldoet, dan is Van Buuren Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. De gevolgen daarvan komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 16. Van Buuren Advocatuur is bij de uitvoering van een opdracht gerechtigd om derden in te schakelen. Hiertoe zal zij de nodige zorgvuldigheid betrachten en waar mogelijk ter zake de keuze van derden met de opdrachtgever overleggen. Inschakeling van derden komt voor rekening van de opdrachtgever. Van Buuren Advocatuur aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Het staat Van Buuren Advocatuur vrij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door/via haar ingeschakelde derden te aanvaarden, zonder toestemming van de opdrachtgever daartoe.
 17. Iedere aansprakelijkheid voor schade welke bij de uitvoering van werkzaamheden is veroorzaakt door het ondeugdelijk functioneren van de door Van Buuren Advocatuur gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en/of andere zaken, alsmede voor schade die is veroorzaakt door computervirussen of door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, telefax, of e-mailberichten wordt door Van Buuren Advocatuur uitgesloten.
 18. Iedere aansprakelijkheid van Van Buuren Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 19. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, beperkt iedere aansprakelijkheid van Van Buuren Advocatuur zich tot een bedrag dat ter zake de betreffende opdracht door Van Buuren Advocatuur aan honorarium (exclusief verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting) aan de opdrachtgever is gefactureerd.
 20. Alle aanspraken en overige bevoegdheden die de opdrachtgever jegens Van Buuren Advocatuur kan inroepen, vervallen in ieder geval indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd aan Van Buuren Advocatuur bekend zijn gemaakt binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijs had kunnen zijn met de feiten waarop hij de vorderingen en/of bevoegdheden baseert.
 21. Wanneer de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening, danwel met hetgeen aan hem is gefactureerd, dient de opdrachtgever dit kenbaar maken aan het kantoor binnen drie maanden na het moment waarop hij hiervan kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen. Op het eerste verzoek wordt de klachtenregeling van Van Buuren Advocatuur toegezonden.
 22. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van Buuren Advocatuur, alsmede alle werkzaamheden van Van Buuren Advocatuur is/zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 23. Geschillen die voortvloeien uit bovengenoemde rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht. Van Buuren Advocatuur heeft in afwijking hiervan het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
 24. Bij beëindiging van de opdracht c.q. na afsluiting van het dossier, zal het dossier worden gearchiveerd. De opdrachtgever dient er vanaf dat moment op toe te zien dat rechten bewaard blijven. Van Buuren Advocatuur is daar geenszins verantwoordelijk voor. Nadat de opdracht is beëindigd staan alle van de opdrachtgever afkomstige stukken gedurende zeven jaar aan hem ter beschikking. Na verloop van zeven jaar zal het dossier worden vernietigd.